Licencja GPL 3

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

 

 

 

 

 

 

Wersja 3, 29 cze 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc <http://fsf.org/>

 

Uwaga!

To jest nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU na język polski. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL -- ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak mamy nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po polsku.
 

Note!

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Polish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Polish speakers understand the GNU GPL better.

 

 

 

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie wiernych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, jednak bez prawa wprowadzania zmian.


Preambuła

Większość licencji na oprogramowanie pomyślana jest po to, aby odebrać użytkownikowi możliwość swobodnego udostępniania innym i zmieniania danego software'u. Natomiast w wypadku Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, GPL) celem jest zagwarantowanie użytkownikowi swobody udostępniania i zmieniania tego wolnego oprogramowania, a więc danie pewności, iż oprogramowanie jest wolno dostępne dla wszystkich użytkowników. Niniejsza Powszechna Licencja Publiczna dotyczy większości oprogramowania wydawanego przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) oraz wszelkich innych programów, których autorzy zobowiązują się do jej stosowania. (Niektóre rodzaje oprogramowania wydawanego przez Fundację objęte są Powszechną Licencją Publiczną GNU dla Bibliotek, GNU Library General Public License). Użytkownik może stosować ją również do swoich programów.

Mówiąc o wolnym oprogramowaniu mamy na myśli swobodę, a nie cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne wprowadzono po to, aby zapewnić Państwu swobodę rozpowszechniania kopii tego oprogramowania (i - jeśli ktoś chce - pobierania za tę usługę opłaty), jak również aby udostępnić kod źródłowy oraz umożliwić dokonywanie zmian tego oprogramowania lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych, wolnych programach. Nie bez znaczenia jest też sama możliwość dotarcia do Państwa z informacją o wszystkich tych udogodnieniach.

W celu ochrony praw użytkownika jesteśmy zmuszeni wprowadzać ograniczenia zabraniające komukolwiek kwestionowanie jego praw albo sugerowanie rezygnacji z tych praw. Ograniczenia te sprowadzają się do pewnych dla Państwa obowiązków w przypadku rozpowszechniania przez Was kopii naszego oprogramowania bądź dokonywania w nim zmian.

Na przykład, jeśli rozprowadzacie Państwo kopie takiego programu, niezależnie czy gratisowo, czy za opłatą, musicie Państwo odbiorcy udzielić wszelkich tych praw, jakie mieliście sami. Musicie zapewnić mu również otrzymanie kodu źródłowego (lub możliwość otrzymania) oraz przedstawić niniejsze Warunki, aby mógł on poznać swoje prawa.

Ochrona Państwa praw przebiega w dwóch etapach:

  1. zastrzegamy prawo własności autorskiej do oprogramowania,
  2. oferujemy Państwu niniejszą licencję, która daje Wam sankcjonowane prawem zezwolenie na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego oprogramowania.

Ponadto dla ochrony tak autora, jak i naszej, pragniemy mieć pewność, że każdy zrozumie, iż na niniejsze wolne oprogramowanie nie udziela się gwarancji. W razie dokonania w nim przez kogoś modyfikacji i puszczenia dalej do obrotu, pragniemy, aby dalsi odbiorcy zdawali sobie sprawę z tego, że problemy wprowadzone przez inne osoby nie są wyrazem oryginalnych działań twórców.

I rzecz ostatnia: każdemu wolnemu programowi stale zagrażają patenty na oprogramowanie. Naszym pragnieniem jest unikanie takiego niebezpieczeństwa, kiedy redystrybutorzy wolnego programu indywidualnie uzyskują prawa patentowe, nadając tym samym programowi charakter prawnie zastrzeżony. W celu zapobieżenia takim zjawiskom jednoznacznie wyjaśniliśmy, że każdy patent musi być wydawany albo dla swobodnego użytku przez wszystkich, albo nie wydawany wcale.

Poniżej podajemy dokładne zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania.Dokładne zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania.
WARUNKI
0. Definicje.

"Licencja" odnosi się do wersji 3 licencji GNU General Public License.

"Prawa autorskie" oznacza także, jak prawa autorskie, które mają zastosowanie do innych rodzajów prac, takich jak maski półprzewodnikowych.

"Program" odnosi się do wszelkich chroniony prawem autorskim utwór w niniejszej Licencji. Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per "ty". "Licencjobiorcy" oraz "odbiorcy" mogą być osoby lub organizacje.

To "modyfikacji" utworu oznacza kopiowanie lub dostosować wszystkie lub część prac w sposób wymagający zezwolenia autorskiego, innych niż przygotowywanie dokładnej kopii. Ta praca jest nazywany "zmodyfikowana wersja wcześniejszego lub dzieło" na podstawie "wcześniejszych prac.

"Utwór objęty licencją" oznacza niezmodyfikowany Program lub utwór oparty na Programie.

To "propagowanie" utworu oznacza robienie z nim, że bez pozwolenia, to make you bezpośredniego lub pośredniego odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem wykonywania go na komputerze lub modyfikacji jego kopii prywatnej. Propagowanie obejmuje kopiowanie, dystrybucję (z lub bez modyfikacji), udostępniania do publicznej wiadomości, aw niektórych krajach, jak również inne działania.

"Przekazywanie" utworu oznacza wszelkiego rodzaju rozmnażania, które umożliwia innym stronom lub otrzymywania kopii. Zwykła interakcja z użytkownikiem poprzez sieć komputerową, bez transferu kopii, nie jest przekazu.

Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla "Zastrzeżenia Prawne" w zakresie w jakim obejmuje to również wygodny i wyraźnie widoczne funkcja (1) wyświetlającą odpowiednie zastrzeżenia prawa autorskiego, oraz (2) informującą użytkownika, że nie ma gwarancji na pracę (z wyjątkiem zakresie, w jakim gwarancje przewidziane), że licencjobiorca może przekazywać utwór warunkach niniejszej Licencji, i jak, aby zobaczyć kopię niniejszej Licencji. Jeżeli interfejs zawiera listę komend lub opcji użytkownika, np. menu, znanego elementu z listy spełnia to kryterium.
1. Kod źródłowy.

"Kod źródłowy" dla pracy oznacza preferowaną formą pracy dla wprowadzania do niej modyfikacji. "Kodu wynikowego" oznacza każdą formę niż źródło pracy.

"Standardowy interfejs" oznacza interfejs, który albo jest oficjalnym standardem określonym przez uznaną instytucję normy lub, w przypadku interfejsów określonych dla danego języka programowania, który jest powszechnie wykorzystywany przez programistów pracujących w tym języku.

"System Biblioteki" wykonywalnego utworu obejmują wszystko, poza pracy jako całości, (a) jest w postaci normalnej opakowań głównym elementem, ale który nie jest częścią tego głównym elementem, oraz (b) służy wyłącznie do umożliwienia korzystania z utworu z tym głównym elementem, lub do wdrożenia standardu interfejsu, dla którego realizacja jest do publicznej wiadomości w formie kodu źródłowego. "Major Component", w tym kontekście oznacza główny zasadniczy element (jądro, system okienkowy itp.) danego systemu operacyjnego (jeśli istnieje), na którym działa wykonanej pracy, lub kompilator użyty do produkcji pracy, lub interpreter kodu jest stosowane w celu uruchomienia.

"Odpowiednie Źródło" utworu w formie kodu wynikowego oznacza cały kod źródłowy potrzebny do wygenerowania, instalacji i (dla wykonanej pracy) uruchomienie kodu wynikowego oraz do zmiany pracy, w tym skrypty do sterowania tych działań. Jednakże nie obejmuje pracy w systemie bibliotek, lub uniwersalne narzędzia lub ogólnie dostępnych darmowych programów, które są stosowane bez zmian, wykonywania tych czynności, ale które nie są częścią utworu. Na przykład, Odpowiednie Źródło obejmuje pliki definicji interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla współdzielonych bibliotek i dynamicznie powiązane podprogramów, że praca jest specjalnie zaprojektowany, aby zażądać, takie jak dzięki prywatnemu lub kontroli przepływu danych pomiędzy tymi podprogramów i innych części pracy.

Odpowiednie Źródło nie musi obejmować niczego, co użytkownicy mogą zregenerować automatycznie z innych części Odpowiedniego Źródła.

Odpowiedniego Źródła utworu w formie kodu źródłowego jest to, że tę samą pracę.
2. Uprawnienia Basic.

Wszystkie prawa przyznane w niniejszej Licencji, są przyznawane na okres obowiązywania praw autorskich do Programu i są nieodwołalne, pod warunkiem, że określone warunki są spełnione. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza swoje nieograniczone pozwolenie na uruchomienie niemodyfikowanego Program. Wyjście z systemem objętych jest opisana w niniejszej Licencji wyłącznie wtedy, gdy wyjście, biorąc pod uwagę jej treść, stanowi objęte pracy. Licencja ta potwierdza swoje prawa dozwolonego użytku lub inne równoważne, zgodnie z prawem autorskim.

Możesz wykonywać, uruchamiać i propagować utwory objęte że nie przekazujesz, nie tak długo, jak warunki licencji pozostanie w mocy. Możesz przekazać utwory objęte innym wyłącznie w celu posiadania ich wprowadzenia zmian wyłącznie dla Ciebie, lub zapewnić Państwu urządzenia do prowadzenia tych prac, pod warunkiem że są zgodne z postanowieniami niniejszej Licencji w przekazywaniu wszelkich materiałów, do których nie masz kontroli praw autorskich. Ci, co czyni lub prowadzenie prac dla których należy to zrobić wyłącznie w twoim imieniu, pod twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach, które im zabraniają dokonywania kopii materiałów chronionych prawem autorskim poza stosunki z wami.

Przekazywanie w innych okolicznościach jest dozwolone wyłącznie na warunkach określonych poniżej. Sublicensing nie jest dozwolone, odcinek 10 nie jest konieczne.
3. Ochrona prawna praw użytkowników z ustawy obejścia prawa.

Nie objęte pracy uważa się za część skuteczny środek techniczny mocy obowiązujących przepisów prawa realizacji zobowiązań wynikających z artykułu 11 Traktatu praw autorskich WIPO przyjęła w dniu 20 grudnia 1996 r., lub podobnych przepisów zakazujących lub ograniczających obchodzenie takich środków.

Kiedy przekazujesz utwór objęty Licencją, to zrzeka mocy prawnej, aby zakazać obchodzenia środków technologicznych w jakim takie obchodzenie realizowane poprzez wykonywanie praw wynikających z niniejszej Licencji w odniesieniu do utworu objętego licencją, i odrzucają wszelką chęć ograniczenia działalności lub zmiany pracy jako środków realizacji, w stosunku do dzieła użytkowników, firmy lub prawa osób trzecich prawnych, aby zakazać obchodzenia środków technologicznych.
4. Przenoszenie wiernych kopii.

Możesz przekazać wierne kopie kodu źródłowego Programu w otrzymanej, na każdym nośniku, pod warunkiem że w widoczny sposób i odpowiednio podasz na każdej kopii właściwą informację o prawach autorskich; usuwać stwierdzające, że niniejszej Licencji i niedozwolonych terminów dodanych w zgodnie z pkt 7 mają zastosowanie do kodu; usuwać braku jakiejkolwiek gwarancji; i dać wszystkim odbiorcom kopię tej Licencji wraz z Programem.

Możesz pobierać wszelką cenę lub nie cena za każdą kopię, którą przekazuje, i może zapewnić ochronę wsparcia technicznego ani gwarancji za dodatkową opłatą.
5. Przenoszenie zmodyfikowane wersje Source.

Możesz przekazać utwór oparty na Programie lub modyfikacje do jego produkcji z Programu, w postaci kodu źródłowego na warunkach określonych w pkt 4, pod warunkiem, że również spełnia wszystkie te warunki:

*) Utwór musi widocznej informacji o tym, że zmodyfikowano go i dając odpowiednią datą.
* B) Utwór musi widocznej informacji o tym, że został opublikowany na warunkach Licencji i warunki w punkcie 7 dodaje. Wymóg ten modyfikuje wymóg w pkt 4 do "usuwać".
* C) Musisz licencji całego dzieła, jako całość, na warunkach niniejszej Licencji do każdego, kto wejdzie w posiadanie kopii. Niniejsza Licencja stosuje się zatem, wraz z wszelkimi punkcie 7 dodatkowych warunków, w całej pracy, a wszystkie jego części, niezależnie od sposobu ich pakowania. Niniejsza Licencja nie daje uprawnień do licencji pracy w inny sposób, ale nie powoduje nieważności takiego zezwolenia, jeśli masz oddzielnie jego otrzymania.
* D) Jeżeli utwór posiada interaktywne interfejsy użytkownika, każdy musi posiadać odpowiednie prawne, jeśli jednak Program posiada interaktywne interfejsy, które nie są wyświetlane Zastrzeżenia Prawne, twoja praca nie musi ich zrobić.

Kompilacja utworu objętego licencją z innymi oddzielnymi i niezależnych utworów, które nie są ich rozszerzenia charakter utworu objętego licencją, a które nie są połączone ze sobą w taki sposób, tworząc większe programu, lub w ramach wolumenu nośnika przechowywania lub dystrybucji medium, nazywany jest "agregatem", czy kompilacja i praw autorskich wynikających nie są używane do ograniczenia dostępu lub prawa obliczania użytkownicy poza to, co poszczególnych utworów. Włączenie utworu objętego kruszywa nie powoduje niniejszej Licencji stosuje się do innych części agregatu.
6. Non-transportowe Source Forms.

Możesz przekazać utwór objęty licencją w formie kodu wynikowego na zasadach pkt 4 i 5, pod warunkiem, że również przekazać do odczytu maszynowego Odpowiedniego Źródła na warunkach niniejszej Licencji, w jednym z następujących sposobów:

* A) Przekaż kod obiektu, lub zawarte w, fizyczny produkt (także na nośnikach dystrybucyjnych), wraz z Odpowiedniego Źródła ustalona na trwałym nośniku zwyczajowo używanym dla wzajemnej wymiany oprogramowania.
* B) przedstawianie kodu wynikowego, lub zawarte w produkt fizyczne (także na nośnikach dystrybucyjnych), wraz z pisemną ofertę, ważną co najmniej trzy lata i ważne tak długo, jak długo oferta części zamiennych lub obsługą klienta że model produktu, aby dać każdemu, kto posiada kod obiektu albo (1) kopii Odpowiedniego Źródła dla oprogramowania w produkt, który jest objęty niniejszą Licencją na trwałym nośniku zwyczajowo używanym dla wzajemnej wymiany oprogramowania, za cenę nie więcej niż uzasadnione kosztu fizycznego wykonywania tego transportu źródła, lub (2) dostępu do kopii Odpowiedniego Źródła z serwera sieciowego bez opłaty.
* C) Convey indywidualne kopie kodu wynikowego z kopią pisemnej oferty dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ta możliwość dozwolona jest tylko okazjonalnie i niekomercyjnie, i tylko wtedy, gdy otrzymałeś kod wynikowy z takiej oferty, w zgodzie z 6b podsekcji.
* D) Przekażesz kod wynikowy poprzez zaoferowanie dostępu z wyznaczonego miejsca (za darmo lub za opłatą), a także oferują równego dostępu do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób przez tego samego miejsca, bez dodatkowych opłat. Nie musisz wymagać odbiorców do kopiowania Odpowiedniego Źródła wraz z kodem wynikowym. Jeżeli miejsce, aby skopiować kod obiektu jest serwer sieciowy, Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (obsługiwane przez Ciebie lub osoby trzeciej), który obsługuje równoważne kopierni, pod warunkiem utrzymania jasnych wskazówek obok kodu wynikowego mówiąc gdzie Znajdź Odpowiedniego Źródła. Niezależnie od tego serwerze znajduje się Odpowiednie Źródło, to pozostaje zobowiązany do zapewnienia, że są dostępne tak długo, jak potrzebne do spełnienia tych wymogów.
* E) Przekażesz kod wynikowy przy wykorzystaniu transmisji peer-to-peer, pod warunkiem poinformowania innych użytkowników, gdzie kod obiektu i Odpowiedniego Źródła pracy są oferowane ogółowi społeczeństwa bez żadnych opłat pod 6d podsekcji.

Oddzielić część kodu wynikowego, którego kod źródłowy jest wyłączone z Odpowiedniego Źródła, jako systemu bibliotecznego, nie muszą być zawarte w przekazywaniu prac kodu wynikowego.

"Produkt Użytkownika" to albo (1) "produkt konsumencki", co oznacza żadnych konkretnych mienia osobistego, które jest zazwyczaj używany do osobistych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym, lub (2) zaprojektowane lub sprzedawane nic do włączenia do mieszkania. W celu ustalenia czy produkt jest towarem konsumpcyjnym, wątpliwych przypadkach, będą rozstrzygane na korzyść objęcia. Dla danego produktu otrzymanego przez określonego użytkownika "normalnie użytkowane" odnosi się do typowych lub wspólnego korzystania z tej klasy produktu, niezależnie od statusu danego użytkownika lub sposobu, w jaki dany użytkownik faktycznie używa, lub oczekuje, lub Oczekuje się, produkt. Produkt jest produktem konsumenckim niezależnie od tego, czy posiada istotne handlowej, przemysłowej lub nie-konsument korzysta, chyba że używa stanowią jedyny znaczący sposób użycia produktu.

"Informacje o instalacji" dla Produktu Użytkownika oznacza jakiekolwiek metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje niezbędne do zainstalowania i uruchomienia zmodyfikowanych wersji utworu objętego licencją w tym Produkcie Użytkownika ze zmodyfikowanej wersji jego Odpowiedniego Źródła. Informacja musi wystarczyć do zapewnienia, że dalsze funkcjonowanie zmodyfikowanego kodu wynikowego w żadnym przypadku nie zapobiegać lub ingerować wyłącznie z powodu zmiany poczyniono.

Jeżeli przekazujesz utwór w formie kodu przedmiot w tej sekcji, lub z, lub specjalnie do wykorzystania w Produkcie Użytkownika, a przekazywanie następuje w ramach transakcji, w których prawo do posiadania i używania Produktu Użytkownika, jest przekazywana do odbiorcy na stałe lub na czas określony (niezależnie od transakcji charakteryzuje), Odpowiednie Źródło przekazywane na mocy niniejszej sekcji muszą być zaopatrzone w informacje o instalacji. Jednak wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli ani ty, ani jakiejkolwiek strony trzeciej zachowuje możliwość instalacji zmodyfikowanego kodu wynikowego w Produkcie Użytkownika (na przykład prac został zainstalowany w pamięci ROM).

Wymóg dostarczenia Informacje o instalacji nie zawiera wymogu dalszego świadczenia usług wsparcia, gwarancja lub aktualizacje dla pracy, który został zmodyfikowany lub zainstalowany przez odbiorcę, lub do Produktu Użytkownika, w którym został zmodyfikowany lub zainstalowany. Dostęp do sieci może zostać odrzucony, gdy sama zmiana istotny niekorzystny wpływ na działanie sieci lub narusza zasady i protokoły komunikacji w sieci.

Odpowiednie Źródło przekazywane, a informacje na temat instalacji, pod warunkiem, w zgodzie z tej sekcji muszą być w formacie, który jest publicznie udokumentowane (i wdrożenia do publicznej wiadomości w formie kodu źródłowego) i należy nie wymagają specjalnego hasła lub klucza do rozpakowywania, czytanie lub kopiowania.
7. Dodatkowe warunki.

"Dodatkowe zezwolenia" to terminy, które uzupełniają warunki niniejszej Licencji poprzez wyjątki od jednego lub kilku warunków. Dodatkowe uprawnienia, które mają zastosowanie do całego Programu będą traktowane tak, jakby były zawarte w niniejszej Licencji, o ile są one ważne w świetle obowiązującego prawa. Jeżeli dodatkowe zezwolenia dotyczą tylko części Programu, to część może być używana oddzielnie na podstawie tych uprawnień, ale cały program nie podlega niniejszej Licencji, bez względu na dodatkowe uprawnienia.

Przekazując kopię utworu objętego licencją, możesz wg uznania usunąć dodatkowe uprawnienia z tej kopii, lub z jej części. (Dodatkowe zezwolenia mogą być zapisywane na ich usunięcie wymaga w niektórych przypadkach modyfikacji utworu). Można umieścić dodatkowe uprawnienia materiału, dodany do utworu objętego licencją, za które mają lub mogą dać odpowiednie prawa autorskie.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, w przypadku materiału można dodać do utworu objętego licencją możesz (jeżeli upoważniony przez właścicieli praw autorskich do tych materiałów) uzupełnienia warunków niniejszej Licencji postanowienia:

* A) zrzeczenia się gwarancji lub ograniczające odpowiedzialność inaczej niż w warunkach działy 15 i 16 niniejszej Licencji, lub
* B) wymagające zachowania rozsądku, informacje prawne lub autorze w materiałach lub w Zastrzeżenia Prawne wyświetlanych przez utwór zawierający ją lub
* C) zakazujące nieprawidłowego określania pochodzenia tych materiałów lub wymagające, by zmodyfikowane wersje takich materiałów są zaznaczone na rozsądnych sposobów, jak różni się od pierwotnej wersji, lub
* D) ograniczające wykorzystanie do celów promocyjnych nazwisk licencjodawców lub twórców materiałów, lub
* E) odmawiające przyznania praw wynikających z prawa o znakach towarowych dla stosowania niektórych nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych, lub
* F) żądania odszkodowania z tytułu licencjodawców i twórców tego materiału przez każdego, kto przekazuje materiały (lub zmodyfikowane wersje) z odpowiedzialności umownej założeń do odbiorcy, za zobowiązania umownego założenia, że te bezpośrednio nakładać na tych licencjodawców i twórców.

Wszystkie inne niedozwolonych dodatkowe warunki są uznawane za "dalsze ograniczenia" w rozumieniu § 10 ust. Jeżeli Program jak go otrzymałeś, lub jakakolwiek jego część zawiera zawiadomienie o tym, że jest ona uregulowana w niniejszej Licencji wraz z hasła, które jest dalsze ograniczenie, można usunąć tego terminu. Jeżeli dokument licencyjny zawiera dalsze ograniczenia ale dopuszcza ponownego uzyskiwania licencji lub przekazania w ramach niniejszej Licencji, może dodać do materiałów objętych pracy podlega postanowieniom tego dokumentu licencji, pod warunkiem, że dalsze ograniczenia nie przetrwać tak ponownego uzyskiwania licencji i transportu.

Jeśli dodać do warunków objętych pracy w zgodzie z tej sekcji, należy umieścić w odpowiednich plikach źródłowych, oświadczenie o dodatkowych warunkach, które stosuje się do tych plików lub informację wskazującą, gdzie znajduje się obowiązujące warunki.

Dodatkowe warunki, liberalnej lub niedozwolonych, można wyrazić w formie pisemnej licencji oddzielnie, lub określoną jako wyjątki Powyższe wymagania obowiązują w obu kierunkach.
8. Wypowiedzenie.

Nie możesz propagować ani modyfikować utworu objętego wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Licencji. Każda próba propagowania lub modyfikacji jest nieważna i powoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw z tytułu Licencji (w tym patent licencji przyznanych pod akapit trzeci punkt 11).

Jeśli jednak zaprzestać naruszania niniejszej Licencji, licencja od danego posiadacza praw autorskich zostanie przywrócona (a) tymczasowo, dopóki właściciel praw autorskich jednoznacznie i ostatecznie kończy się prawo jazdy, oraz (b) na stałe, jeśli właściciel praw autorskich nie do powiadamiania o naruszeniu przez rozsądnych środków przed 60 dni od zaprzestania działalności.

Co więcej, licencja od danego posiadacza praw autorskich zostanie trwale przywrócona, jeżeli właściciel praw autorskich zawiadomi cię o naruszeniu przez rozsądnych środków, to po raz pierwszy otrzymali zawiadomienie o naruszeniu niniejszej Licencji (za pracę) od właściciela praw autorskich, a zaradczych przed 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Wygaśnięcie twoich praw na podstawie niniejszej sekcji nie kończy licencji stron, które otrzymały kopie lub prawa od Ciebie na warunkach niniejszej Licencji. Jeżeli twoje prawa wygasły i nie zostały trwale przywrócone, nie kwalifikują się do otrzymania nowych licencji dla tego samego materiału zgodnie z § 10.
9. Brak wymogu akceptacji dla uwzględniając kopii.

Nie musisz akceptować niniejszej Licencji, aby otrzymać lub uruchomić kopię Programu. rozmnażania pomocnicze utworu objętego licencją występujące wyłącznie w związku z wykorzystaniem transmisji peer-to-peer otrzymać kopię również nie wymagają akceptacji. Jednak nic innego niż niniejszej Licencji udziela zgody na propagowanie lub modyfikować utworu objętego licencją. Działania te naruszają prawa autorskie, jeśli nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego też, poprzez modyfikowanie bądź propagując utwór objęty licencją, dajesz wyraz swojej akceptacji dla Licencji zrobić.
10. Licencje automatyczne kolejnym odbiorcom.

Za każdym razem gdy przekazujesz utwór objęty Licencją, odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od pierwotnego licencjodawcy na uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie tej pracy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Licencji. Nie jesteś odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez osoby trzecie z niniejszej Licencji.

"Transakcja podmiotu" to transakcja przeniesienia kontroli organizacji, lub zasadniczo całego majątku jednego lub podziału organizacji lub łączenia organizacji. Jeśli rozmnażania objęte pracy wynika z transakcji podmiotu, każda strona tej transakcji, która otrzymuje kopię utworu otrzymuje również niezależnie od pozwolenia na pracę, strona poprzednika w interesie miały lub mogły dać w poprzednim ustępie, a także prawo do posiadania Odpowiedniego Źródła utworu od poprzednika odsetek, jeżeli poprzednik posiada je lub może go pobrać z rozsądnych starań.

Nie możesz narzucać już dalszych ograniczeń w korzystaniu z praw przyznanych lub potwierdzone na podstawie niniejszej Licencji. Na przykład, nie mogą nakładać opłaty licencyjnej, honorarium autorskie lub innych opłat z tytułu korzystania z praw przyznanych na mocy niniejszej Licencji i nie może wszcząć postępowania sądowego (w tym cross-roszczenia lub powództwa wzajemnego w pozwie) stwierdzają, że wszelkie roszczenia naruszenie patentu przez wytwarzania, używania, sprzedaży, oferowanie na sprzedaż lub importowanie Programu lub jakiejkolwiek jego części.
11. Patenty.

"Wkład" jest posiadaczem praw autorskich, który zezwala na stosowanie w niniejszej Licencji Programu lub utworu, na którym opiera się program. Prace w ten sposób licencję nazywa Współtwórcy "wersji kontrybutora".

Przyczynia się do "podstawowych prawa patentowe" są patentowych będących własnością lub kontrolowanych przez wpłacającego, czy już nabytych lub odtąd nabyte, które zostałyby naruszone przez pewien sposób, jest dozwolone w niniejszej Licencji, tworzenia, używania lub sprzedaży wersji kontrybutora, ale nie zawierać informacji, które mogłyby zostać naruszone tylko w konsekwencji dalszej modyfikacji wersji kontrybutora. Do celów niniejszej definicji "kontrola" obejmuje prawo do udzielania sublicencji na patent w sposób zgodny z wymogami niniejszej Licencji.

Każdy współtwórca udziela niewyłącznej, na całym świecie, nieodpłatnej licencji na patent przyczynia się do istotnych zastrzeżeń patentowych do tworzenia, używania, sprzedaży, oferowanie na sprzedaż, import oraz w inny sposób uruchamiania, modyfikowania i rozpowszechniania treści wersji kontrybutora.

W trzech kolejnych akapitach, "licencja patentowa" oznacza każde wyrażenie zgody lub zobowiązania, jednak nie wyrażone, aby egzekwować patentu (np. zgody na wykonywanie zawodu patentu lub przymierza nie do sądu za naruszenie praw patentowych). To "dotacji" takiej licencji patentowej na przyjęcie środków, aby takie porozumienie lub zobowiązanie nie do wyegzekwowania patentu przeciwko partii.

Jeżeli przekazujesz utwór objęty licencją, świadomie polegając na licencji patentowej, a Odpowiednie Źródło utworu nie jest dostępny dla każdego do kopiowania, bezpłatnie i na warunkach niniejszej Licencji, za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci lub w innych łatwo dostępne Oznacza to, wtedy musisz albo (1) powodować Odpowiedniego Źródła być tak dostępne, lub (2) doprowadzić do pozbawienia się możliwości korzystania z licencji patentowej dla tej pracy, lub (3) zarządzenia, w sposób zgodny z wymagania niniejszej Licencji, rozszerzenie licencji patentowej na dalszych odbiorców. "Świadome poleganie" oznacza, że masz faktyczną wiedzę, ale na licencji patentowej, twój przekazywanie objętych pracy w kraju, lub jego odbiorca utworu objętego w kraju, naruszałoby jeden lub więcej zidentyfikowania patentów w tym kraju, że ma powody sądzić, są ważne.

Jeżeli, zgodnie z lub w związku z pojedynczej transakcji lub umowy, można przekazać lub propagowanie zamawiając przekazywania, których pracy i przyznania licencji patentowej na niektóre strony otrzymaniu objęte pracy uprawniający do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazania określonej kopii utworu objętego licencją, to można udzielić licencji patentowej jest automatycznie przedłużany na wszystkich odbiorców utworu objętego i opartych na nim prac.

Licencja patentowa jest "dyskryminująca", jeżeli nie zawiera się w zakresie jego zasięgu, zakazuje wykonywania, lub jest uzależnione od nieskorzystania z jednego lub więcej praw, które są wyraźnie przyznane w niniejszej Licencji. Nie możesz przekazywać utworu objętego jeśli stroną umowy z osobą trzecią, która jest w branży dystrybucji oprogramowania, w ramach którego można dokonać płatności na rzecz osoby trzeciej w oparciu o zakres swojej działalności przekazać pracy, zgodnie z którym trzecia strona przyznaje, każdej ze stron, które otrzymają od ciebie utwór objęty licencją, dyskryminujący licencji patentowej (a) w związku z kopiami utworu objętego przekazane przez Ciebie (lub kopie tych kopii) lub ( b) i przede wszystkim w związku z określonych produktów lub kompilacje zawierające których działa, dopóki nie weszła w tym porozumieniu, lub dana licencja patentowa została udzielona przed 28 marca 2007 roku.

Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie jakiejkolwiek domyślnej licencji lub innych środków ochrony przed naruszeniem, które mogłyby być dostępne na mocy obowiązującego prawa patentowego.
12. No Surrender of Freedom in.

Jeśli zostaną narzucone na ciebie (niezależnie czy to mocą wyroku sądowego, umowy, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, to nie zwalniają one ciebie z warunków Licencji. Jeśli nie możesz przekazywać utworu objętego tak, aby wypełniać jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej Licencji i inne odnośne obowiązki, to w rezultacie nie możesz przekazywać go wcale. Na przykład, jeśli zgadzasz się na warunki, które zobowiązują się do pobierania opłat licencyjnych za dalsze przekazywanie od tych, do których przekazania programu, jedynym sposobem pozwalającym ci na przestrzeganie tych warunków i Licencji byłoby całkowite powstrzymanie się od przekazania programu.
13. Korzystanie z GNU Affero General Public License.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, masz uprawnień do połączenia lub połączyć wszelkie zabezpieczone pracy z pracy na podstawie licencji w wersji 3 GNU Affero General Public License w jednym połączeniu pracy, a do przekazywania wyników prac. Warunki niniejszej Licencji będą nadal stosowane do tej części, która jest objęta pracy, ale specjalne wymagania GNU Affero General Public License, sekcja 13, dotyczące współpracy w ramach sieci będą miały zastosowanie do połączeń jako takich.
14. Poprawione wersje niniejszej Licencji.

Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione i / lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej GNU od czasu do czasu. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Program podaje, że dany numer wersji GNU General Public License "lub jakakolwiek późniejsza" odnosi się do niego, masz do wyboru stosować się do postanowień i warunków albo że numer wersji lub jakiejkolwiek późniejszej wersji opublikowanej przez Free Software Foundation. Jeżeli Program nie podaje numeru wersji GNU General Public License, możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Jeżeli Program podaje, że serwer proxy może określić, które wersje przyszłości GNU General Public License mogą być użyte, że proxy publiczne oświadczenie o akceptacji danej wersji na stałe upoważnia Cię do wyboru tej wersji do programu.

Późniejsze wersje licencji mogą dać Ci dodatkowe lub inne uprawnienia. Jednakże, bez dodatkowych zobowiązań nałożonych na wszelkie autor lub właściciel praw autorskich w wyniku wybrany do naśladowania nowszy.
15. Wyłączenie gwarancji.

NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. Z wyjątkiem przypadków NA PIŚMIE PRAW AUTORSKICH I / LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ PROGRAM "JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO ANI RĘKOJMI, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU . RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I PRACĄ PROGRAM JEST Z TOBĄ. PROGRAM OKAZAŁ WADLIWY, PONOSISZ KOSZT CAŁEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK.
16. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO lub uzgodnione W FORMIE PISEMNEJ PRAW AUTORSKICH ANI INNA który modyfikuje I / LUB przekazuje PROGRAM CO DOZWOLONE wyżej, ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY, W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ UŻYCIA PROGRAMU (W TYM ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE awarii PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
17. Interpretacja sekcji 15 i 16.KONIEC ZASAD I WARUNKÓW


Jeśli opracowujesz nowy program i chcesz, aby być przydatny dla opinii publicznej, najlepszym sposobem osiągnięcia tego jest stworzenie wolnego oprogramowania, które każdy może redystrybuować i zmieniać na niniejszych warunkach.

Aby to zrobić, dołącz poniższe informacje do programu.
Ten program jest wolne oprogramowanie: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować
zgodnie z warunkami licencji GNU General Public License opublikowanej przez

(Do wyboru) którejś z późniejszych wersji.


jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji
Lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Zobacz
GNU General Public License więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię GNU General Public License
Jeśli nie, zobacz <http://www.gnu.org/licenses/>.


Ten program jest dostarczany BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI szczegółów wpisz "show w".
To jest wolne oprogramowanie i mile widziane jest dalsze rozpowszechnianie go
pod pewnymi warunkami; wpisz "show c" o szczegóły.

Powyższe hipotetyczne polecenia "show w" i "show c" winny powodować wyświetlenie odpowiednich części Powszechnej Licencji Publicznej.Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz rozważyć, czy nie będzie korzystniej zezwolić na powiązanie prawnie zastrzeżonych aplikacji z biblioteką.

 

OK

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information